Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, reprezentowana przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole z siedzibą w: 62-600 Koło, ul. Toruńska 72,
  NIP 665 11 73 999; REGON: 000309275
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel: 63 27 22 279; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w związku z:
- ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59),

- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z póź. zm),

- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.),

- ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 143 z póź. zm),

- ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030
z póź. zm),

- ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134, z póź.zm),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z póź.zm),

- ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z póź. zm),

- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.),

- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2018 r. poz. 1330 z póź. zm),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

 1. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole z dnia 2 stycznia 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie na adres Stacji;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.