Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie postępowań przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych związanych z instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym przypadku jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek dot. zgłoszenia na podstawie art. 56 wyżej cytowanej ustawy należy rozpatrywać w trybie jej przepisów, tj. dokonać odbioru pod kątem wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym.Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny weryfikuje natomiast załączone sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego oraz „formularze zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” tylko pod kątem emisji pola elektromagnetycznego.


Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt. 2 z którego wynika, że Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.

Dodatkowo Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z art. 122a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zm.) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że podstawą oceny protokołów z powyższych pomiarów jest załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883), w którym ustalone zostały standardy jakości środowiska dla pól elektromagnetycznych wykorzystywanych między innymi przez instalacje radiokomunikacyjne jedynie w miejscach dostępnych dla ludności. Występowanie pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od 0,1 W/m2 w wolnej, niedostępnej dla ludności przestrzeni nie jest uciążliwością w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.
Dodatkowo informuję, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880) zgłoszenia, z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, wymagają między innymi instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. Powyższego przepisu nie stosuje się do instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.