Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, 62-600 Koło, ul. Toruńska 72,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 63 2722279.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym
na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe
do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Kole sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być
ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Kole zawarła umowę
na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U z 2011r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

 

Właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie postępowań przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych związanych z instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym przypadku jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek dot. zgłoszenia na podstawie art. 56 wyżej cytowanej ustawy należy rozpatrywać w trybie jej przepisów, tj. dokonać odbioru pod kątem wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym.Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny weryfikuje natomiast załączone sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego oraz „formularze zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” tylko pod kątem emisji pola elektromagnetycznego.

czytaj więcej

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzkiinspektor sanitarny(dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.

czytaj więcej

 

Informacja dla odstępstw od przepisów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych w budynkach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

czytaj więcej