Właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie postępowań przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych związanych z instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym przypadku jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek dot. zgłoszenia na podstawie art. 56 wyżej cytowanej ustawy należy rozpatrywać w trybie jej przepisów, tj. dokonać odbioru pod kątem wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym.Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny weryfikuje natomiast załączone sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego oraz „formularze zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” tylko pod kątem emisji pola elektromagnetycznego.

czytaj więcej

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzkiinspektor sanitarny(dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.

czytaj więcej

 

Informacja dla odstępstw od przepisów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych w budynkach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

czytaj więcej