Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, ul. Toruńska 72, 62-600 Koło, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 63/ 27 22 279.
2. W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem Tel. 63 27 22 279 lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Upoważnieni przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole pracownicy, mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ww. rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, w uzasadnionych przypadkach – na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnionym instytucjom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie postępowań przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych związanych z instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym przypadku jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek dot. zgłoszenia na podstawie art. 56 wyżej cytowanej ustawy należy rozpatrywać w trybie jej przepisów, tj. dokonać odbioru pod kątem wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym.Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny weryfikuje natomiast załączone sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego oraz „formularze zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” tylko pod kątem emisji pola elektromagnetycznego.

czytaj więcej

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzkiinspektor sanitarny(dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.

czytaj więcej

 

Informacja dla odstępstw od przepisów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych w budynkach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

czytaj więcej