Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, reprezentowana przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole z siedzibą w: 62-600 Koło, ul. Toruńska 72,
  NIP 665 11 73 999; REGON: 000309275
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel: 63 27 22 279; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w związku z:
- ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59),

- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z póź. zm),

- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.),

- ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 143 z póź. zm),

- ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030
z póź. zm),

- ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134, z póź.zm),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z póź.zm),

- ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z póź. zm),

- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późń. zm.),

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.),

- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2018 r. poz. 1330 z póź. zm),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

 1. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole z dnia 2 stycznia 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie na adres Stacji;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie postępowań przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych związanych z instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym przypadku jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek dot. zgłoszenia na podstawie art. 56 wyżej cytowanej ustawy należy rozpatrywać w trybie jej przepisów, tj. dokonać odbioru pod kątem wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym.Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny weryfikuje natomiast załączone sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego oraz „formularze zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” tylko pod kątem emisji pola elektromagnetycznego.

czytaj więcej

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzkiinspektor sanitarny(dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.

czytaj więcej

 

Informacja dla odstępstw od przepisów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych w budynkach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

czytaj więcej