Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

- Tryb postępowania w sprawach chorób zawodowych
- Wykaz chorób zawodowych – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009, Nr 105, poz. 869)
- Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - druk wypełniany przez pracodawcę lub byłego pracownika w sytuacji podejrzenia choroby, który jest kierowany do właściwego państwowego inspektora sanitarnego i właściwego inspektora pracy (których właściwość ustala się wg miejsca w którym praca jest lub była wykonywana) – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002, Nr 132, poz. 1121)
- Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej

Przydatne linki:
Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych – www.chemikalia.gov.pl

REACH Helpdesk – www.reach.gov.pl

CLP Helpdesk - www.clp.gov.pl

Europejska Agencja Chemikaliów – www.echa.europa.eu/home_pl.html

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczycyh – www.urpl.gov.pl

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – www.imp.lodz.pl

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – www.imp.sosnowiec.pl

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu – www.wcmp.pl

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – www.ptzp.eu

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – www.ciop.pl

powrót