Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy:

1. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;

2. Nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;

3. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
- substancji chemicznych i ich mieszanin,
- produktów biobójczych i substancji czynnych,
- prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
- środków ochrony roślin,
- substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

4. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
- występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
- występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
- stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
- klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

5. Nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

6. Udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;

7. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

8. Współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

9. Prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.