Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej należy:

1. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- obiektów i środków transportu publicznego,
- obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
- miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
- obiektów usługowych;

2. Nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;

3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
- sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
- kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
- sporządzanie raportów i komunikatów,
- prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
- szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
- prowadzenie bazy danych Woda-Excel;

4. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

5. Nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz nad jakością wody w tych obiektach;

6. Konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;

7. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
- stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;

8. Zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;

9. Koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

10. Wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;

12. Prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego;

13. Prowadzenie działalności kontrolnej.