Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. Dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
- ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
- ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;

3. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.