Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

W ramach Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład komórkom organizacyjnym:

1. Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych:

- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą o rachunkowości;
- prowadzenie kasy;
- wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
- ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
- terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
- wystawianie tytułów wykonawczych;
- opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności;
- rozliczanie inwestycji;
- opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym;
- sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych;
- sporządzanie analiz z wykonania budżetu;
- sporządzanie bilansu;
- sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń;
- sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe);
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
- przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego;
- obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji.

2. Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych:

- organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
- prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
- zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
- obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych;
- prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
- prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
- prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją;
- realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji;
- prowadzenie składnicy akt i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
- utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym pomieszczeń obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji;
- zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji;
- organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
- nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
- zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji;
- redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;
- realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
- planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
- przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.