Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Wykaz oddziałów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Kole.

 • ODDZIAŁ NADZORU DS. HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIA

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia należy:

  1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;

  2. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

  3. Ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz importu,
  w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie sprawozdań;

  4. Sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;

  5. Udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;

  6. Prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;

  7. Przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

  8. Sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

  9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;

  10. Wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;

  11. Prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;

  12. Pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

  13. Podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;

  14. Prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 • ODDZIAŁ NADZORU DS. EPIDEMIOLOGI

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii należy:

  - nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  - nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
  - nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
  - przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
  - przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  - monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
  - prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
  - sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu kolskiego, zwanego dalej „powiatem”;
  - sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
  - udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

 • ODDZIAŁ NADZORU DS. HIGIENY KOMUNALNEJ

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej należy:

  1. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  - obiektów i środków transportu publicznego, 
  - obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  - miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  - obiektów usługowych;

  2. Nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;

  3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
  - sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody, 
  - kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych, 
  - sporządzanie raportów i komunikatów, 
  - prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu, 
  - szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  - prowadzenie bazy danych Woda-Excel;

  4. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  5. Nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz nad jakością wody w tych obiektach;

  6. Konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;

  7. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
  - stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;

  8. Zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;

  9. Koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

  10. Wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  11. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;

  12. Prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego;

  13. Prowadzenie działalności kontrolnej.

   

 • ODDZIAŁ NADZORU DS. HIGIENY PRACY

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy:

  1. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;

  2. Nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;

  3. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  - substancji chemicznych i ich mieszanin, 
  - produktów biobójczych i substancji czynnych,
  - prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  - środków ochrony roślin,
  - substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

  4. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  - występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  - występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  - stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  - usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  - klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  5. Nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

  6. Udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;

  7. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

  8. Współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  9. Prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

 • ODDZIAŁ EKONOMICZNY I ADMINISTRACYJNY

  W ramach Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład komórkom organizacyjnym:

  1. Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych:

  - prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  - prowadzenie kasy;
  - wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
  - ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
  - terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
  - wystawianie tytułów wykonawczych;
  - opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności;
  - rozliczanie inwestycji;
  - opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym;
  - sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych;
  - sporządzanie analiz z wykonania budżetu;
  - sporządzanie bilansu;
  - sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń;
  - sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe);
  - prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
  - przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego;
  - obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
  - współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji.

  2. Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych:

  - organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
  - prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
  - zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
  - obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych;
  - prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
  - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  - prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
  - prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją;
  - realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji;
  - prowadzenie składnicy akt i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
  - utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym pomieszczeń obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji;
  - zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji;
  - organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
  - nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
  - zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji;
  - redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;
  - realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
  - planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
  - przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.

 • ODDZIAŁ NADZORU DS. HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PODMIOTÓW UŻYTKU

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

  1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;

  2. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

  3. Ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;

  4. Sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;

  5. Udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;

  6. Prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

  7. Przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

  8. Sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

  9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;

  10. Wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;

  11. Wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;

  12. Prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;

  13. Pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

  14. Podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;

  15. Prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 • ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

  1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielanie pierwszej pomocy;

  2. Koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje;

  3. Wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

  4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;

  5. Opracowywanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;

  6. Podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;

  7. Współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie powiatu.

  .

  Profilaktyka Palenia Tytoniu
   

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Moje Dziecko Idzie do Szkoły
   

  Moje Dziecko Idzie do Szkoły

  Zrób Test na HIV
   

  Zrób Test na HIV

  Trzymaj formę
   

  Trzymaj formę

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.
   

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  World Health Organization
   

  World Health Organization

  Meningokoki
   

  Meningokoki

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
   

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wybierz życie - Pierwszy krok
   

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Stop HCV
   

  Stop HCV

  Profilaktyka Raka Piersi
   

  Profilaktyka Raka Piersi

  Swiss Contribution
   

  Swiss Contribution

  Dopalacze
   

  Dopalacze

  Zdrowie Dziś
   

  Zdrowie Dziś

  Bezpieczeństwo Żywności
   

  Bezpieczeństwo Żywności

  Wszawica
   

  Wszawica

  Lekki Tornister
   

  Lekki Tornister

   

   
   
 • ODDZIAŁ NADZORU DS. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  1. Opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  2. Opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

  3. Wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

  4. Kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;

  5. Zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;

  6. Uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

  7. Wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.