Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, iż Główny
Inspektor Sanitarny wraz z Polską Federacją Producentów Żywności Związek
Pracodawców, Fundacją Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie ogłaszają
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, który jest realizowany w ramach
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym
2017/2018.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół
podstawowych i klas II i III szkół gimnazjalnych, składa się z trzech
etapów: szkolnego, powiatowego i ogólnopolskiego. Warunkiem wzięcia udziału
w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do
Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu
rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na
stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!"
- podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 3 listopada 2017r.
Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
a następnie wydrukowanie wygenerowanego formularza oraz przesłanie jego
oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora
szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na
udział w Konkursie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Os. Przyjaźni
118, 61-680 Poznań.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny
na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w
konkursie, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności
poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu
życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Regulamin oraz zgoda na udział w konkursie dostępne są na
www.konkurs.trzymajforme oraz w poniższych linkach.