Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 na terenie powiatu kolskiego.

 

Oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego dokonano na podstawie przeprowadzonych w dniach od 17 do 31 sierpnia 2017r. kontroli sanitarnych oraz pisemnych informacji od dyrektorów szkół i organów prowadzących. Określano zakres i etap przeprowadzonych podczas wakacji prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich i porządkowych oraz przygotowanie szkoły ze względu na stan sanitarno-techniczny i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów na rok szkolny 2017/2018.
Po przeanalizowaniu zebranych informacji, w 44 ocenionych placówkach oświatowych, prowadzone były prace remontowo - przygotowawcze oraz inne niezbędne prace zapewniające bezpieczeństwo uczniów. Zakres prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego obejmował m.in.: remont łazienek dla uczniów; doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć, salach gimnastycznych, sanitariatach i korytarzach, szatniach, kuchni szkolnej i pomieszczeniach wydawania posiłków; wymiana lamp oświetleniowych w salach zajęć, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, wymiana świetlówek; zamontowanie nowych rolet okiennych i wymiana obudowy grzejników centralnego ogrzewania; wymiana wykładziny dywanowej; wymiana oświetlenia na LED w salach zajęć; wymiana zniszczonych blatów stolików w salach zajęć; wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia na gabinet pielęgniarki; remont dachu - pokrycie dachu papą termozgrzewalną; wymiana pokrycia dachowego; ocieplenie ścian; wymiana podłóg w salach zajęć i szatni; kapitalny remont gabinetu pedagoga i psychologa; wymiana nawierzchni boiska; wymiana armatury w sanitariatach; modernizacja wentylacji; wymiana drzwi w sali gimnastycznej; remont sali gimnastyki korekcyjnej (położenie podłogi); remont bloku sportowego; montaż piłkochwytów na boisku; przebudowa placu wokół szkoły, wyłożenie nowych chodników, ogrodzenie terenu szkoły panelem ogrodzeniowym; remont dachu i termomodernizacja budynku Orlik; remont nawierzchni przed budynkiem szkoły; założenie nowej kostki brukowej na placu przed szkołą; wymiana pieca centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni szkolnej; likwidacja ścian oddzielających szkołę podstawową od gimnazjum; gruntowne prace porządkowe w szkole i wokół szkoły - generalne prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, malowanie ławek i konserwacja urządzeń na placu zabaw, wymiana piasku w piaskownicy, pielęgnacja zieleni.

W ramach oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 uwzględniono protokoły z kontroli wewnętrznej szkół zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły. Wszystkie placówki przygotowano do rozpoczęcia nowego roku szkolnego przed 31.08.2017r.
W dwóch placówkach termin ukończenia prac przewidziano na 30.09.2017r. ze względu na przebudowę kotłowni oraz ze względu na warunki atmosferyczne - renowacja urządzeń drewnianych na placu zabaw.
Na 11 skontrolowanych placówek, w których wykonanie decyzji administracyjnych i zaleceń pokontrolnych określono do dnia 31.08.2017r., zarządzenia w nich ujęte zrealizowano w całości w 9 placówkach. W przypadku 2 placówek dyrektorzy wystąpili z wnioskiem o przedłużenie realizacji decyzji w punktach dotyczących doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian i sufitów oraz podłogi w salach zajęć.

Sporządziła: Danuta Tomczyk – starszy technik ON.HD