Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

K O M U N I K A T

Rejestracja dokonywana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie złożonego wniosku i wymagana m. in. przy:

-        rolniczym handlu detalicznym, polegającym na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku (formularzu) dostępnym na stronie www.gis.gov.pl (zakładka: żywność - informacje dla przedsiębiorcy) lub bezpośrednio w siedzibie Stacji, Koło ul. Toruńska 72.

Zaświadczenie, które otrzymuje wnioskodawca jest bezpłatne.

Art. 100 ust.1 pkt 17 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Kto nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym oznaczeniu informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny.

Art.103 ust. 1 pkt 4 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej. Kara pieniężna jest nakładana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego a jej wysokość może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.  

Państwowy Powiatowy

Inspektor sanitarny w Kole

/-/ mgr Ewa Lewicka

Specjalista epidemiolog