Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Handel Obwoźny (Ruchomy) - wymagania sanitarne

 

            Obowiązki przedsiębiorców dotyczące wymagań sanitarnych wynikają z Rozdziału III Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r. z późn. zm.). Przedsiębiorca musi zgłosić działalność do właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i uzyskać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prowadzenie działalności w handlu ruchomym powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych do tego typu działalności, tj. placach handlowych, targowiskach lub na wskazanym przez gminę terenie przy zachowaniu właściwych warunków sanitarnych i zapewnieniu dostępu do wydzielonego pomieszczenia sanitariatu.

Sprzedaż w handlu obwoźnym środków spożywczych prowadzi się wyłącznie ze środków transportowych specjalnie przystosowanych do tego celu. Wymagany jest dobry stan techniczny, wnętrze środka powinno być tak skonstruowane i zaprojektowane, aby umożliwić czyszczenie i dezynfekcje. Środki spożywcze należy przewozić w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia sprzedawanej żywności (w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych, pojemnikach, lodówkach). Sprzedawca musi mieć dostęp do bieżącej wody zimnej i ciepłej,

by mógł umyć ręce i zapewnić odpowiednią higienę miejsca, w którym artykuły spożywcze są sprzedawane. Temperaturę właściwą do przechowywania i przewozu danego artykułu określa producent. Jeśli przewożone są artykuły spożywcze wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych prowadzi się stały monitoring temperatury.

Osoby zajmujące się handlem obwoźnym muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia potwierdzony dokumentacją do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny.

Prowadzenie działalności sprzedaży artykułów spożywczych w handlu obwoźnym niezgodnej z zasadami higieny określonymi przepisami prawa, może skutkować mandatami lub karą grzywny.

Pamiętajmy !

Zwracajmy szczególną uwagę na warunki higieniczno-sanitarne w jakich odbywa się sprzedaż artykułów spożywczych w naszych miejscowościach w systemie obwoźnym. Szczególnej uwagi wymagają artykuły spożywcze, które bezpośrednio po zakupie są konsumowane. Ważne aby ww. towar był przechowywany i sprzedawany we właściwych warunkach i był zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak: wysoka temperatura, kurz, pył, piasek itd.

 Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                 Inspektor Sanitarny w Kole

                                                                                                                                        /-/ mgr Ewa Lewicka

                                                                                                                                     Specjalista epidemiolog

Sporządziła: Magdalena Siekierska –młodszy asystent ON.HŻ